President

Dr. G. Venkataramana

President-Elect

Dr. V. Sudhakar Babu

Vice Presidents

Dr. S. Kalaivani
Dr. Sunil Sethi

Secretary

Dr. V. Mohan Kumar

Joint Secretaries
Dr. M. R. Parthasarathy
Dr.J. Balachandar

Treasurer
Dr. P. Mahalingam

Executive Committee Members
Dr. B. Loganathan
Dr. S. Murugan
Dr. K. Venkateswaran
Dr. P. Elangovan
Dr. Satyadarshi Patnaik
Dr. Manju Bala
Dr.Deepika Pandhi
Dr.S.Vasuki

Zonal Representatives
Dr.J.K.Maniar
Dr. Dinesh C Govil
Dr. R. N. Dutta
Dr K. Bhumesh Kumar
Dr. Sumathi Muralidhar

Chief Editor – IJSTDAIDS
Dr. R. Rajesh

Associate Editor
Dr. J. Priya