INDIAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES & AIDS OFFICE BEARERS 1975 – 2023

PatronPresidentSecretaryTreasurerYear
 Dr.C.N.SowminiDr.C.C.Mohan RamDr.G.Chandrasekhara Rao1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 Dr.K.N.Gopalan1981
 1982
Dr.C.N.SowminiDr.B.S.VermaDr.V.R.Krishnamoorthy1983
Dr.J.K.Maniar1984
1985
Dr.N.C.BhargavaDr.P.K.Dharmalingam1986
1987
Dr.D.K.Gupta1988
1989
Dr.R.K.Pandhi1990
Dr.P.K.DharmalingamDr.R.Parasuraman1991
Dr.Rishi K Bhargava1992
Dr.T.Ram Manohar Rao1993
Dr.Vijay Bushanam1994
Dr.Bhushan Kumar1995
Dr.A.K.Bajaj1996
Dr.Gopal B Mukherjee1997
Dr.G.C.Saha1998
Dr.M.Ashok Babu1999
Dr.T.Ram Manohar RaoDr.B.Loganathan2000
Dr.V.K.Sharma2001
2002
Dr.Usha Gupta2003
Dr.Y.S.MarfatiaDr.K.Venkateswaran2004
Dr.Kalyan Banerjee2005
Dr.D.M.Thappa2006
Dr.N.Usman2007
Dr.Maj.Genl.A.K.Jaiswal2008
Dr.Vijay Kumar JainDr.P.Elangovan2009
Dr.V.S. Dorairaj2010
Dr. Dinesh C Govil2011

Founder Patron

Dr.C.N.Sowmini

Dr.Lt.Col. Nitin S Walia2012
Dr.B.Loganathan2013
Dr.R.N.Dutta2014
Dr.K.MahadevanDr.S.Arun Kumar2015
Dr.K. Venkateswaran2016
Dr. P. ElangovanDr. V. Mohan Kumar2017
Dr. Somesh Gupta2018
 “Dr. Murugan S.

2019

 “

2020

 “

2021

 “ “ “

2022

 
Dr. Satyadarshi PatnaikDr.Mahalingam Periasamy

2023